Generelle betingelser for Kulturskolen Ringkøbing-Skjern

§ 1 – Indmeldelse

Indmeldelse skal ske online via link på Kulturskolens hjemmeside: www.kulturskolen.rksk.dk.
På hjemmesiden kan du også se hvornår der åbnes for tilmelding.

Indmeldelse i Kulturskolen er bindende med betaling for igangværende måned samt næste måned. Der er 4 betalingsrater i kulturskoleåret. De aktuelle perioder/uger kan findes på kulturskolens hjemmeside under Praktisk info, Ind- og udmeldelse.

Indmeldelse i Kulturskolen er kun gældende for den sæson indmeldelsen vedrører. Det vil sige at du automatisk er udmeldt ved sæsonens/skoleårets afslutning.

Hvis der ikke er plads optages eleven på venteliste jf. § 3.

§ 2 – Udmeldelse

Meddelelse om udmeldelse skal ske via elevens login på kulturskolens hjemmeside for at være gyldig. Du kan ikke melde dig ud hos din lærer.

Udeblivelse fra undervisning er ikke lig med udmeldelse og fritager ikke for betaling.

31. juli er sidste frist for at framelde sig undervisning der starter efter en sommerferie og hermed mulighed for fritagelse for betaling af august.

Den til enhver tid værende leder af Kulturskolen træffer afgørelse om udmeldelse er rettidig, eller kan accepteres.

§ 3 – Venteliste

Elever som har modtaget undervisning i foregående sæson, og som er tilmeldt rettidigt, bliver optaget frem for nye elever.

Elever som har stået på venteliste den foregående sæson, og som er tilmeldt rettidigt, bliver optaget frem for nye elever.

Nye elever optages i den rækkefølge tilmeldingerne er modtaget.

De elever, der herefter ikke er plads til, sættes på venteliste og optages efter ovenstående, hvis der i løbet af sæsonen bliver ledige pladser.

§ 4 – Undervisning

Sæsonen er 37 uger indenfor skoleåret i folkeskolen.

Elever under 25 år:

Lektionslængderne for instrumental- og sangelever er på hhv. 20, 25, 30 eller 35 min.
Der undervises desuden på hold á 2 elever i 30 min., fortrinsvis 1. års elever.
Herudover er der kor/sammenspil, drama, billedkunst samt ballet og dans.

Elever over 25 år:

Lektionslængden for instrumental- og sangelever er på 25 min. Der kan vælges klippekort på hhv. 12, 24 og 36 undervisningsgange.

Kulturskolen tilbyder visse gratis bands, orkestersammenspil og kor for soloelever samt klippekortselever med min. køb af 24 klip fra sæsonstart såfremt ledige pladser. Kontakt kontoret for yderligere information.

§ 5 – Elevafbud

Elever, der er forhindret i at komme til undervisning, skal melde afbud til læreren eller Kulturskolens kontor så hurtigt som muligt på afbudsdagen eller før.
Der ydes ikke refusion når eleven ikke møder op til undervisning. Dette gælder også klippekortelever.

For Klippekort gælder - Besked om aflysning/flytning af undervisning skal gives til din lærer senest 4 dage før planlagt undervisning. Aflysninger herefter udløser ikke refusion og kan heller ikke forventes efterlæst.

§ 6 – Lærerafbud

Hvis læreren bliver forhindret i at møde til undervisningen giver Kulturskolen besked pr. sms eller mail. Det er derfor af afgørende betydning at dine oplysninger hos os holdes ajour af dig.

Der sker tilbagebetaling, hvis du har fået undervisning i mindre end 35 uger. For holdelever gælder, at du får penge tilbage, hvis beløbet for den manglende undervisning er over 150 kr.  

For klippekortelever gælder, at du får penge tilbage for aflysninger, der ikke er efterlæst.

En eventuel tilbagebetaling sker efter sæsonafslutningen i juni/juli. Beløbet indsættes på din NEM-konto.

Ved længerevarende lærerafbud forsøges undervisningen gennemført ved hjælp af vikar.

Evt. erstatningsundervisning vil blive aftalt med læreren og afholdes inden folkeskolens sommerferie.

§ 7 – Fælles aktiviteter

Kulturskolen forbeholder sig ret til at konvertere nogle af undervisningsgangene til andre kulturskolerelaterede aktiviteter for eleverne.

§ 8 – Noder

Noder anskaffes af eleven selv, gerne i samråd med læreren.

Alle elever skal betale et kopieringsgebyr til COPY-DAN, en forening for ophavsrettighedshavere. Dette gebyr dækker de kopier, der i begrænset omfang må bruges i undervisningen.

Gebyret er ikke indeholdt i deltagerbetalingen og vil blive opkrævet sammen med elevens første opkrævning/rate.

§ 9 – Leje af instrumenter

Pris for instrumentleje fremgår af Kulturskolens takstblad.

Lejebetaling tillægges og opkræves sammen med den almindelige betaling.

Udlejning sker mod kvittering for udlevering af instrumentet. Henvendelse omkring leje af instrumenter skal ske til kulturlæreren eller Kulturskolens kontor.

Hvis et instrument bortkommer eller bliver ødelagt i elevens varetægt skal dette meddeles Kulturskolens kontor øjeblikkeligt, og vil medføre erstatningskrav for instrumentet. Erstatningsbeløbet fastsættes af Kulturskolen.

Kulturskolen anbefaler, at de elever der ønsker at leje instrumenter på forhånd undersøger, hvorvidt de er dækket ind forsikringsmæssigt, hvis det lejede instrument skulle blive stjålet, bortkommer eller bliver ødelagt. 

§ 10 – Erstatning

Kulturskolen forventer, at eleverne opfører sig ordentligt og med respekt for Kulturskolens inventar, instrumenter, nodehæfter mv.

Elever, der ved uagtsom eller ligegyldig opførsel pådrager Kulturskolen omkostninger, vil blive gjort erstatningspligtige.

§ 11 – Fripladser

Kulturskolen råder over et begrænset antal fripladser. Se mere på Kulturskolens hjemmeside om tilmeldingsfrist. Ansøgningsskema udfyldes i forbindelse med tilmelding i Speedadmin.

Regler kan aldrig beskrive alle forhold og løsninger. Derfor er det vigtigt at du kontakter Kulturskolen, hvis der er noget der er uklart eller den konkrete problemstilling ikke er beskrevet i reglerne.