Her kan du finde de aktuelle vedtægter for Kulturskolen Ringkøbing-Skjern

§1. Musikskolens opgaver og formål

Musikskolen Ringkøbing-Skjern lægger særlig vægt på:

At tilbyde undervisning i musik- og kulturfag på et højt fagligt og pædagogisk niveau
At etablere og stimulere sammenspil inden for og på tværs af alle fag og genrer
At sikre mangfoldigheden af instrumenttyper gennem målrettet elevoptag
At samarbejde med folkeskolen om musikaktiviteter for skoleelever

Stk. 2. Musikskolens opgaver og formål er endvidere fastsat i Kulturministeriets bekendtgørelse om musikskoler af 14. maj 2013. 

§2. Musikskolens indhold

Musikskolen tilbyder undervisning i musik og kulturfag til alle børn og unge op til 25 år i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Stk. 2. Musikskolen kan give særlige tilbud til talentfulde elever og til elever med særlige behov.

Stk. 3. Musikskolen tilbyder desuden undervisning til voksne.

§3. Musikskolerådets sammensætning

Rådet består af følgende medlemmer:

1 fra kommunalbestyrelsen

1 – 3 af musikskolens forældre

1 – 2 blandt støttekredsens medlemmer, hvis en sådan findes, jf. Støttekreds

1 - 2 blandt musikskolens undervisere, inklusive lærerrepræsentanten

1 – 2 blandt musikskolens elever

1 -2 repræsentanter for folkeskolen

Stk. 2. Valg af medlem blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer sker i forbindelse med Kommunalbestyrelsens konstituering.

Valget gælder for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Kommunalbestyrelsens repræsentant er født formand for rådet.

Stk. 3. Rådets øvrige medlemmer vælges for 2 år ad gangen.

Valg gennemføres på forårsmøde i lige år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4. Musikskolens leder og den administrative leder deltager i rådsmøderne.

Musikskolens sekretariat varetager mødereferater, indkaldelser og informationsformidling.

Fagchefen for LBK kan deltage i møderne efter behov.

§4. Musikskolerådets opgaver og ansvar

Rådet skal være sparringspartner for musikskolens ledelse og medvirke til udvikling af musikskolens profil og tilbud.

Stk. 2. I samarbejde med ledelsen skal rådet medvirke til at sikre samarbejdet mellem folkeskolen og musikskolen, mellem musikskolen og dens øvrige samarbejdspartnere samt mellem hjemmene og musikskolen.

Stk. 3. Rådsmedlemmerne skal formidle input til musikskolens ledelse fra forskellige interessenter, samarbejdspartnere og brugere.

Stk. 4. Musikskolelederen informerer rådet om nyt vedrørende de politisk betingede rammer og værdier, som musikskolen arbejder inden for.

Stk. 5. Rådet har mulighed for at udtale sig om budgetforslaget for musikskolens virksomhed.

Stk. 6. Musikskolerådet udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af Kommunalbestyrelsen.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for musikskolen og træffer den endelige afgørelse i alle spørgsmål der ikke i loven eller i denne vedtægt er henlagt til anden myndighed.

§5. Musikskolerådets møder

Musikskolerådets møder afholdes mindst 4 gange årligt eller efter behov.

En kalenderoversigt over årets planlagte møder opfylder dette krav.

Stk. 2. Sekretariatet fastsætter dagsorden for møderne, og sender senest 5 hverdage inden mødet en dagsorden med eventuelle bilag til medlemmerne.

Stk. 3. Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Alle medlemmer har stemmeret og beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 4. Sekretariatet leder forhandlinger og afstemninger i rådet og drager omsorg for, at der føres referat af rådets møder. I ethvert referat anføres hvem der er til stede ved mødet.

Stk. 5. Ethvert medlem af rådet kan forlange afvigende meninger tilført referatet i kort form og medsendt rådets udtalelser og beslutninger.

Stk. 6. Sekretariatet drager omsorg for udførelsen af rådets beslutninger.

Stk. 7. Rådet kan fastsætte en forretningsorden.

§6. Støttekreds

For at opfylde musikskolens formål om at virke til fremme af det lokale musikliv kan der oprettes en eller flere støttekredse.

Stk. 2. I støttekredsen optages personer eller foreninger, som ved økonomisk eller praktisk bistand kan medvirke til opfyldelse af musikskolens formål, eller som på en anden måde støtter formålet. 

Stk. 3. Mindst en gang om året indkalder rådet støttekredsens medlemmer til møde.

§7. Ikrafttræden

Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2016. 

Stk. 2. Ændringer i vedtægten kan kun ske efter udtalelse fra Musikskolerådet.

Stk. 3. Nuværende bestyrelse varetager rådets opgaver frem til nyvalg i foråret 2016. Kommunalbestyrelsens nuværende repræsentant fortsætter sin valgperiode ud frem til næste byrådsvalg.