Tekst og billede

Kunst- og Kulturbroen - Netværk og pilotprojekt

Foruden vores egne tilbud er vores ambition at styrke samarbejdet med kommunens folke- og friskoler. Vi ønsker i fremtiden at arbejde projektorienteret ift. at bidrage til at kunst og kultur integreres i fagligheden og giver børn og unge mulighed for selv at være aktive deltagere i legene kunstprocesser. Med fokus på det hele menneske kan kunst og kultur være med til at give børn og unge mestrings- og succesoplevelser. I et tværfagligt samarbejde er det vores mål at skabe et fælles springbræt som etableres i børnenes hverdag og bidrager til dannelse, udvikling og ikke mindst fremmer mental sundhed hos børnene.

Vi har fået bevilget 236.000 kr. fra Region Midtjyllands kulturudviklingspulje til vores projekt ’Kunst- og Kulturbroen – en kunstuddannelse i grundskolen’. Projektmidlerne er bevilget til projektperioden fra 14. august 2023 til 1. august 2024. 
Vi har desuden fået bevilget 198.000 kr. fra Kultursamarbejdet til udviklingsfasen af vores store samarbejdsprojekt indenfor skoleområdet. Pengene vil blive brugt på at afprøve forskellige teser på én af kommunens folkeskoler. 


Netværket Kunst- og Kulturbroen

Som en del af projektet er der oprettet et netværk, hvor kulturområdet og fri- og folkeskolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune samarbejder om at styrke trivslen blandt børn og unge.

Formål:

Netværket skal danne "BRO" mellem kommunens kulturinstitutioner, kunstnere og Ringkøbing-Skjern kommunens fri- og folkeskoler. Vi vil fremme kommunens kulturinstitutioner som en ressource for fri- og folkeskolerne, der også understøtter skolernes egne initiativer.

Det tværfaglige samarbejde skal sikre, at alle børn og unge i kommunen får lige adgang til kunst- og kulturaktiviteter/oplevelser og derved får et fælles springbræt til i fremtiden at blive kunst- og kulturudøvere eller forbrugere. Kunsten og kulturen skal bidrage til at fremme trivsel og styrke dannelsen hos kommunens børn og unge. Ved at samle kommunens kunst- og kulturambassadører fra skolerne og kulturinstitutionerne i et netværk vil vi fremme et samarbejde, som kan åbne mulighederne, udvikle og løfte barren for kunst- og kulturaktiviteter/oplevelser i børn og unges hverdag i grundskolen – muligheder som erfaringsmæssigt kan være vanskeligt for den enkelte skole eller lærer at løfte alene.
 

Oversigt over fordelingen af netværkets kunst- og kulturambassadører:

8 Repræsentanter fra kommunens fri- og folkeskoler

1-2 repræsentanter fra kulturforvaltningen (Maria Vandborg og Anders Berg Jacobsen)

1 repræsentant fra Dagtilbud og Undervisning (Jesper Skat Larsen)

1 repræsentant fra Kulturskolen (Helle Tarpgaard Andersen - Netværkskoordinator)

1 repræsentant fra Museet (Birgitte Moos Farsø)

1 repræsentant fra Bibliotekerne (Tanja Christensen)

1 repræsentant for de lokale selvstændige kunstnere (Inge Tarpgaard)

 

Baggrund for netværket:

Kulturafdelingen og Kulturskolen i Ringkøbing-Skjern Kommune har sammen med kommunens kulturinstitutioner og foreninger et stort ønske om at bidrage til udviklingen og udbredelsen af kunst- og kulturaktiviteter/oplevelser i kommunens fri- og folkeskoler. Trivsel blandt børn og unge er i fokus på nuværende tidspunkt og vi har som mål at bidrage med vores kompetencer ind i det sundhedsfremmende arbejde. Dette på baggrund af forskningen som viser, at kunst- og kulturaktiviteter kan bidrage positivt i den sundhedsfremmende indsats. Samtidig ønsker vi at sætte fokus på kunsten og kulturens betydning for børn og unges almene dannelse.

I en landdistriktskommune som Ringkøbing-Skjern kommune hvor de geografiske vilkår kan være en udfordring, har det i tidligere projekter vist sig, at den bedste måde hvorpå vi kan sikre, at alle børn og unge får lige adgang til kunst- og kulturtilbud, går gennem skolen.

Mange af de muligheder som allerede findes, bliver benyttet i mindre grad eller slet ikke. Årsagen hertil ønsker vi at belyse og fremme samarbejdet mellem kulturinstitutioner og kommunens fri- og folkeskoler, så vi sikrer, at kulturformidlingen ikke er en opgave, skolerne skal stå alene med. Vi tror på at et samarbejde på tværs, hvor skolerne også selv bliver inddraget i definitionen af de behov, som gør sig gældende, skaber tilbud som er præcise og af høj kvalitet, samt tilbud som skal og kan spille tæt sammen med læringsmål- og planer.

Vi ønsker derfor at etablere en netværk af kunst- og kulturambassadører bestående iderige og motiverede deltagere fra kommunens fri- og folkeskoler, kulturinstitutioner og kulturafdelingen – der alle vil være med til at gøre en forskel.