Barn med mikrofon

Regler for tildeling af friplads til børn og unge på Kulturskolen Ringkøbing-Skjern

Fripladsansøgninger udfyldes fremover direkte ved tilmelding i Speedadmin.

Fripladsansøgning for sæson 24/25 skal være Kulturskolen i hænde senest 7. august 2024. Det er dog også muligt at søge efter fristen, såfremt der stadig er ledige fripladser. Er dette ikke tilfældet, vil man komme på venteliste til en friplads. 

Kulturskolen råder over et begrænset antal fripladser, der efter ansøgning kan tildeles børn og unge fra økonomisk vanskeligt stillede familier. Vi har i år udvidet antallet af fripladser. Fripladserne uddeles som kvarte, halve og evt. hele fripladser.
Kulturskolens ledelse kan desuden bevilge enkelte pædagogiske fripladser

Fripladserne kan tildeles elever indtil det fyldte 20. år.

Indkomstgrænse for tildeling af fripladser er: kr. 375.000,- for hele husstanden. 

OBS: Ved ansøgning til friplads vedhæftes årsopgørelse fra 2023 i pdf fra SKAT, der viser husstandens samlede årsindtægt.

Principbeslutning vedr. fripladsansøgninger til unge over 18 år på SU: Der ydes ikke friplads til unge på SU såfremt forældrenes indkomst er over 375.000 kr. 

Ved familier med mere end 1 hjemmeboende barn under 20 år forhøjes indtægtsgrænserne med kr. 7.000 for hvert barn ud over det første.

Instrumentlejeprisen hører også under fripladsen og reduceres på samme måde som undervisningsbeløbet. Fripladser er dog ikke fritaget for administrationsgebyr.

Der tildeles kun friplads til én aktivitet pr. elev.
Er denne aktivitet en instrumentalaktivitet, kan der på lige fod med andre instrumentalelever deltages gratis i sammenspil og øvrige fællesfag.

Kulturskolens ledelse træffer beslutningen om tildeling af friplads.

Alle oplysninger vedrørende ansøgning og tildeling af friplads behandles fortroligt.

NB: Husk at fripladsansøgningen kun gælder for 1 sæson. Der skal søges på ny hvert undervisningsår.