billede af coronavirus

Gældende retningslinjer og generelle tiltag samt vejledende anbefalinger for danske musik- og kulturskoler i forbindelse med en genåbning (opdateres løbende i forhold til udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen).

Nyeste opdatering 27.10.2020

Med regeringens udmelding den 23. oktober 2020 forlænges de nuværende restrik­tioner, og samtidig indføres der nye og skærpede restriktioner fra mandag den 26. oktober 2020 (krav om mundbind dog først fra 29. oktober 2020). Det medfører føl­gende restriktioner og anbefalinger på kultur-og idrætsområdet: 

”Musik/Kulturskoler betegnes som en foreningsaktivitet”

 • Forbud mod at forsamles mere end 10 personer. 
 • Der er dog en undtagelse for dette for idræts-og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn og unge op til 21 år inklusiv evt. ansvarlige personer over 21 år, hvis dette vurderes nødvendigt for forsvarlig afholdelse af akti­viteten. Der må maksimalt samles 50 til disse aktiviteter.
 • Forsamlingsforbuddet på 10 personer gælder ikke for professionelle idræts­udøvere.
 • Almindelig ophold og færden på en arbejdsplads er ikke omfattet af forsam­lingsforbuddet på mere end 10 personer (f.eks. professionelle udøvere på en scene).
 • I lokaler, lokaliteter og arrangementer mv., hvor kunder, besøgende eller deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende må der være op til 500 personer til stede. Danske Musik- og Kulturskoler DMK har efter møde i sektorpartnerskabet udsendt følgende formulering: 
 • Dog er der på musik- og kulturskolens område kommet følgende præcisering fra DMK (Danske Musik- og Kulturskoler) som vi er i gang med at følge op på, så vi er helt sikre på anbefalinger og retningslinjer: Arrangementer hvor kunder, besøgende og/eller deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane, (eller dirigent) eller lignende må der være på til 500 personer forsamlet. Således må et orkester med f.eks. 70 medlemmer fortsat øve og afholde koncerter, forudsat at alle sidder med mindst 1 meters afstand og sidder i samme retning, ligesom et kor på f. eks 75 medlemmer fortsat må øve og afholde koncerter, forudsat at alle i koret sidder ned med 2 meters afstand og synger i samme retning. Kor og orkestre må således fortsat øve og afholde koncerter med flere end 10 personer uafhængig af deltagernes alder, forudsat at alle sidder ned med nødvendig afstand.
 • Der skal bæres mundbind eller visir indendørs på kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter, herunder museer, idrætshaller, kunsthaller, spillesteder, biblioteker, kulturhuse, zoologiske anlæg, videnspædagogiske aktivitets­centre, biografer, teatre mv.
 • Anbefaling om aflysning af arrangementer, der primært har et socialt for­mål samt arrangementer med overnatning f.eks. kolonier, lejrskoler og stu­dieture.

Nedenstående er svar på en række spørgsmål om de nye restriktioner og anbefalin­ger. Der gøres opmærksom på, at svarene er foreløbige, da der fortsat mangler den endelige formulering i lovgivningen. Kulturministeriet opdaterer løbende med nye spørgsmål. 

Mundbind og visir 

Hvornår skal man bære mundbind eller visir ved besøg på indendørs kulturinstitutioner og i idrætsfaciliteter?
Det er fra torsdag 29. oktober 2020 påkrævet at personer på 12 år og derover skal bære mundbind eller visir ved besøg på indendørs kulturinstitutioner og idrætsfa­ciliteter. Kravet om brug af mundbind eller visir gælder både kunder, besøgende, tilskuere samt personale tilknyttet den pågældende idrætsfacilitet/kulturinstitu­tion.

For personale gælder kravet, hvis de har kontakt til kunder eller besøgende, med­mindre personalet befinder sig bag en afskærmning eller i et lukket rum, hvortil kunderne ikke har adgang. 

Kravet om brug af mundbind eller visir gælder ikke, når man sidder ned eller hvis mundbind eller visir ikke kan bæres grundet aktivitetens natur (f.eks. ved bad­ning, i forbindelse med omklædning mv.). 

Kravet om brug af mundbind eller visir gælder desuden ikke for optrædende og udøvere m.v. under en kultur-eller idrætsaktivitet. Kravet gælder dog både før og efter optræden og udøvelse mv. 

Erstatter kravet om brug af mundbind eller visir forsamlingsforbuddet eller af­standsanbefalingen? 
Nej, selvom der er krav om mundbind eller visir, er anbefaling om afstand samt forsamlingsforbud stadig gældende.  

Arbejdspladser 

Hvad betyder undtagelsen om ophold og færdsel på en arbejdsplads?

Forbuddet om forsamlinger på over 10 personer gælder ikke almindelig ophold og færden på arbejdspladser, herunder professionelle optrædende og udøvere. Det be­tyder, at der gerne må være mere end 10 udøvere på en scene til et teater, hvis disse er der som kraft af et arbejdsforhold. 

Foreningsaktiviteter 

Må man afholde sang og kor mv.? Ja. Man må stadig synge i kor mv. for alle aldersgrupper, hvis man maksimalt er 10 personer til stede. Hvis udøverne og deltagerne er op til 21 år, må der være op til 50 personer til stede. Der må desuden deltage de nødvendige voksne over 21 år til at afvikle arrangementet forsvarligt. 

Hvilke regler er musikskoler omfattet af? 
Musikskoler betegnes som en foreningsaktivitet. Idræts-og foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år er undtaget begrænsningen på 10 personer til stede. Hvis udøverne og deltagerne er op til 21 år, må der være op til 50 personer til stede. Der må desuden deltage de nødvendige voksne over 21 år til at afvikle arrangementet forsvarligt. Hvis en eller flere af deltagerne er over 21 år, må man maksimalt være 10 personer til stede. 

Idrætsaktiviteter 

Hvad betyder undtagelsen for idræts-og foreningsaktiviteter op til 21 år? Der må fortsat afholdes idræts-og foreningsaktiviteter for børn og unge op til og med 21 år. Der må desuden deltage de nødvendige voksne over 21 år til at afvikle arrangementet forsvarligt, f.eks. til babysvømning, barn/voksen gymnastik samt en træner på et idrætshold. Der må derimod ikke være en større forsamling af f.eks. forældre på sidelinjen til en idrætsaktivitet med mindre de i al væsentlighed er sid­dende på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred eller lig­nende. I så tilfælde må der være op til 500 personer til stede alle inklusiv. 

Voksne over 21 år må ikke deltage i aktiviteter og arrangementer med over 10 per­soner til stede, uagtet om de resterende deltagere er omfattet af undtagelsen for idræts-og foreningsaktiviteter børn og unge op til 21 år. Dog må der være de nød­vendige voksne over 21 år som nævnt ovenfor. 

Gælder undtagelsen for alle aktiviteter, hvor der er børn og unge op til 21 år til stede? 

Undtagelsen for afholdelse af aktiviteter for børn og unge op til 21 år gælder kun aktiviteter målrettet børn og unge. Det gælder således ikke, hvis børnene/de unge er til stede, men aktiviteten ikke er målrettet disse. I så tilfælde må der kun være op til 10 personer til stede på samme sted samtidig, inklusiv børn og unge.

Øvrige kulturarrangementer

Kravet om brug af mundbind eller visir gælder alle ikke-siddende personer inden­dørs på kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter. Det omfatter blandt andet museer, idrætshaller, kunsthaller, spillesteder, biblioteker, kulturhuse, zoologiske anlæg, videnspædagogiske aktivitetscentre, biografer, teatre mv.

Sociale og faglige arrangementer 

Skal alle sociale aktiviteter i forbindelse med idræts-, kultur-og foreningsaktivite­ter aflyses? Arrangementer, der primært har et fagligt formål, bør afholdes i almindelig dags-tid. Derudover anbefales det ikke at afholde såvel faglige som sociale arrangemen­ter med overnatning som fx kolonier, lejrskoler og studieture. Dog kan arrange­menter med et primært fagligt formål og overnatning undtagelsesvist finde sted, hvis det sker i for arrangørerne vante rammer, og hvis arrangørerne kan garan­tere, at arrangementet afholdes, så det opfylder sundhedsmyndighedernes anbefa­linger om forebyggelse af smitte, herunder at tiden deltagerne er sammen begræn­ses. Det gælder f.eks. folkehøjskoler, efterskoler og uddannelsesinstitutioner. 

Der anbefales derved ikke at aflyse teater-og biografture med fx skoleklasser, hvis disse indgår som et fagligt formål i undervisningen. 

Opdatering fra 10. august 2020

Det forudsættes, at alle danske musik- og kulturskoler følger gældende retningslinjer fra Kulturministeriet Retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter seneste version pr. 21. juli.

Der henvises til Kulturministeriets Særlige retningslinjer for afholdelse af sommeraktiviteter for børn og unge op til 25 år. Seneste version pr. 10. juni.

Desuden henvises til Sundhedsstyrelsens retningslinjer for skoler og fritidsordninger, hvor skolerne er pålagt skærpede forholdsregler i forhold til hygiejne, rengøring, planlægning af undervisning og aktiviteter, måltider og fysisk indretning.

Vejledende anbefalinger for danske musik- og kulturskoler udarbejdet af DMK.

Generelle anbefalinger for alle kunstarter.

 • Der må maksimalt være 100 personer samlet.
 • Der skal være mindst 4 m2 pr. person i lokalet ved stående aktiviteter og 2 m2 ved siddende aktiviteter.
 • Der skal så vidt muligt være en afstand på 1 meter mellem to personer.
 • For sang og scenekunst skal der være en afstand på 2 meter mellem to personer.
 • Alle skal vaske hænder/bruge håndsprit før og efter undervisningen.
 • Det sikres, at forhold ved ankomst og afsked overholder afstandskrav.
 • Elever og lærere bør ikke opholde sig i bygningen længere end nødvendigt.
 • Elever og lærer bruger egne instrumenter, når det er muligt.
 • Lokalerne udluftes regelmæssigt, og der henvises til Kulturministeriets Retningslinjer, hvad angår hygiejne, rengøring og bygningsmæssige forhold.

Musik

Instrumentalundervisning/soloundervisning. Den overvejende del af instrumentalundervisning er soloundervisning, hvor to personer vil være i lokalet samtidigt (lærer og elev).

Instrumentgruppe: Strygere, guitar, elbas, andre strengeinstrumenter samt harmonika og accordion.

Det forudsættes, at eleven har eget instrument, og læreren ikke demonstrerer ting på elevens instrument, men alene benytter eget instrument.

Ved udlån af instrument forudsættes det, at instrumentet rengøres grundigt inden, det videreudlånes til ny elev, samt at instrumentet er i karantæne i 3 døgn inden det videreudlånes.

Læreren pålægges at give eleven vejledning i regelmæssig rengøring af sit instrument.

 • Elev og lærer benytter hvert sit instrument.
 • Hvis en lærer skal stemme et strengeinstrument (violin, guitar mv) for eleven, skal læreren enten bruge håndsprit før og efter stemning af instrument eller bruge engangshandsker.
 • Elev og lærer bør ikke benytte samme nodestativ, og det anbefales, at det er lærerens ansvar evt. at ændre på opstilling i lokalet.
 • Læreren sikrer, at afstandskrav ved ankomst og afsked overholdes f. eks ved at følge seneste elev ud før ny elev indtræder.
Instrumentgruppe: Klaver og el-klaver.

Ved klaverundervisning vil en række elever - op til 20 elever daglig - benytte samme instrument. Der vil normalt være to klaverer i lokalet, således at læreren benytter eget instrument.

 • Elev og lærer benytter hvert sit instrument. Disse placeres med nødvendig afstand.
 • Der må ikke spilles firehændigt klaver ved samme instrument.
 • Som følge af at flere elever benytter samme instrument, skal der være skærpet opmærksom på håndhygiejne, herunder at elever ikke har sår på hænder eller fingre. Mindre rifter hvor eleven benytter håndsprit før og efter undervisningen vurderes at være forsvarligt.
 • Instrumenter rengøres før hver undervisningsdag og to gange dagligt, når det benyttes af mere end 4 elever samme dag.
 • Læreren sikrer, at afstandskrav ved ankomst og afsked overholdes f.eks. ved at følge seneste elev ud før ny elev indtræder.
 • I tilfælde af at der kun forefindes ét klaver i lokalet, må læreren ikke benytte samme instrument som eleven uden forudgående og efterfølgende håndvask eller brug af håndsprit.
Instrumentgruppe: Trommer og slagtøj

Typisk vil eleverne benyttes samme instrumenter, hvor op til 20 elever dagligt benytter samme trommesæt. Læreren vil normalt ved undervisning i trommesæt sidde ved eget trommesæt, men ved undervisning i slagtøj benyttes normalt de samme instrumenter.

 • Der skal være mindst 4 m2 pr. person i lokalet, og en afstand på mindst 1 meter mellem to personer. Der må således f.eks. ikke være to personer, som samtidigt spiller på samme marimba.
 • Eleven skal bruge egne trommestikker og slagtøjskøller.
 • Elev og lærer benytter i videst muligt omfang hver sit instrument f.eks. trommesæt.
Instrumentgruppe: Blæsere

Læreren pålægges at give eleven vejledning i regelmæssig rengøring af sit instrument.

Ved udlån af blæserinstrument forudsættes det, at instrumentet rengøres og renses professionelt, inden det videreudlånes til ny elev. Et instrument bør være i karantæne i 3 døgn, inden det videreudlånes til ny elev.

 • Elev og lærer benytter hvert sit instrument.
 • Elev og lærer må under ingen omstændigheder benytte samme mundstykke, rør eller blade, og det er lærerens ansvar, at sikre eleven opretholder god hygiejne, hvad angår mundstykker, rør og blade. Ligeledes skal der være særlig opmærksomhed på opsamling af kondensfugt fra blæseinstrumenter.
 • Elev og lærer skal så vidt muligt undgå at sende instrumentets luftstrøm direkte mod hinanden, men spille skråt mod en væg eller nedad mod gulv eller lignende, afhængigt af pågældende instrument.
 • Læreren sikrer, at afstandskrav ved ankomst og afsked overholdes f. eks ved at følge seneste elev ud, før ny elev indtræder.
 • Elev og lærer må ikke benytte samme nodestativ, og det anbefales, at det er lærerens ansvar evt. at ændre på opstilling i lokalet.
Instrumentgruppe: Sang

Ved undervisning i solosang vil der være lærer og elev i lokalet, og normalt vil læreren benytte klaver i undervisningen.

 • Der skal være mindst 4 m2 pr. person i lokalet, og en afstand på mindst 2 meter mellem to personer.
 • Elev og lærer skal så vidt muligt undgå at sende sin luftstrøm direkte mod hinanden, men synge skråt mod en væg el lign.
 • Dersom en sanger bruger mikrofon, bør denne medbringe egen mikrofon. Alternativt at mikrofon rengøres mellem hver sanger eller tildækkes med plasticpose.
 • Læreren sikrer, at afstandskrav ved ankomst og afsked overholdes f. eks. ved at følge seneste elev ud, før ny elev indtræder.
 • Elev og lærer må ikke benytte samme nodestativ, og det anbefales, at det er lærerens ansvar evt. at ændre på opstilling i lokalet.
Instrumentgruppe: Sammenspil og holdundervisning

Der er undervisning i hold i instrumental- og sang undervisning, ligesom der undervises i sammenspil med bands, stryger- blæsersammenspil, orkestre, kor, hørelære, teori med videre.

 • Der må maksimalt være 50 personer samlet.
 • Der skal være mindst 4 m2 pr. person i lokalet ved stående aktivitet og 2 m2 ved siddende aktivitet, og en afstand på mindst 1 meter mellem to personer.
 • I tilfælde af at der medvirker sanger, skuespil eller danser skal der være 2 meters afstand mellem vedkommende og anden person (eller andet par ved dans).
 • Det påhviler læreren, at sikre det nødvendige areal og afstand mellem deltagere og/eller elever ved sammenspil eller holdundervisning. • Alle benytter så vidt muligt egne instrumenter.
 • Der gælder samme forhold ved sammenspil og holdundervisning, som for soloundervisning for de forskellige instrumenter og sang og andre kunstarter.
 • Der skal ved holdundervisning være særlig opmærksomhed på at forhold ved ankomst og afsked overholder afstandskrav.
Forskoleundervisning

Der undervises i hold i alderen fra ca. 3-8 år, typisk med en begrænset aldersspredning på 2-3 år på hvert hold. Der arbejdes med musik, sang, bevægelse og dans, og der benyttes instrumenter i undervisningen.

 • Der må maksimalt være 50 personer samlet.
 • Der skal være mindst 4 m2 pr. person i lokalet, og en afstand på 1 meter mellem to personer.
 • Eleverne skal medbringe egne instrumenter, hvor det er muligt.
 • Dersom der benyttes fælles instrumenter, skal disse rengøres inden hver time.
 • Der må ikke benyttes fælles blæserinstrumenter.
 • Børnene må godt lave sanglege, og synge med mindre end 2 meters afstand, idet smitterisiko for børn vurderes mindre end for voksne.
 • Det sikres, at forhold ved ankomst og afsked overholder afstandskrav. F. eks af forældre venter med børn udendørs eller på aftalt sted, hvorefter lærer afhenter/afleverer børnene. 
 • Lokalet udluftes efter hvert hold.

Andre kunstarter.

Visuel kunst: Billedkunst, skulptur, design, med videre

Der undervises normalt på hold. Normalt kan det sikres, at eleverne ikke benytter fælles materiale, men alene arbejder med eget materiale og udstyr.

 • Generelle krav gælder for alle kunstarter.
 • Det anbefales, at eleverne ikke benytter fælles udstyr.
 • Dersom der benyttes fælles udstyr, skal disse rengøres mellem hvert hold.
 • Det sikres, at forhold ved ankomst og afsked overholder afstandskrav.
 • Lokalet udluftes efter hvert hold.
Scenekunst: Teater, skuespil og musical

Der undervises normalt på hold af forskellige størrelse. Der vil ved normal aktivitet være en del kropskontakt og bevægelse, tale, dans og sang. Forudsætningen for, at der kan undervises i scenekunst er, at afstandskravet på 2 meter kan opretholdes. Aktiviteter og formater skal derfor gentænkes med f. eks teatersport, individuel undervisning med mere.

 • Generelle krav gælder for alle kunstarter.
 • Der skal være mindst 4 m2 pr. person i lokalet, og en afstand på 2 meter mellem to personer.
 • Det forudsættes, at afstands- og arealkrav efterleves.
 • Det sikres, at forhold ved ankomst og afsked overholder afstandskrav.
 • Lokalet udluftes efter hvert hold.
Dans: Ballet og modern dance mv.

Der undervises normalt på hold af forskellige størrelse, hvor der vil være en del kropskontakt. Aktiviteter med fysisk kontakt kan gennemføres, forudsat at der er særlig opmærksomhed på øvrige anbefalinger, særligt vedr. hygiejne, rengøring og forebyggelse af kontaktsmitte.

 • Generelle krav gælder for alle kunstarter.
 • Der skal være mindst 4 m2 pr. person i lokalet, og en afstand på 1 meter mellem to personer ved pauser.
 • Det sikres, at forhold ved ankomst og afsked overholder afstandskrav.
 • Lokalet udluftes efter hvert hold, og der skal minimum være 10 minutter imellem hver lektion
 • Der skal være mindst 2 meter imellem dansende par.
 • Der må ikke foretages skift af dansepartner i pardans.
Skrivekunst

Der undervises normalt på hold af forskellig størrelse. Normalt kan det sikres, at eleverne ikke benytter fælles materiale, men alene arbejder med eget materiale og udstyr.

 • Generelle krav gælder for alle kunstarter.
 • Det forudsættes, at eleverne ikke benytter fælles udstyr.
 • Det sikres, at forhold ved ankomst og afsked overholder afstandskrav.
 • Lokalet udluftes efter hvert hold.
Medarbejdere med flere ansættelser.

En række musik- og kulturskoler har forskellige former for samarbejde med dagtilbud, folkeskoler og fritidsordninger i pågældende kommuner. Det forudsættes, at danske musik- og kulturskoler ved disse samarbejder følger Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer for dagtilbud, skoler og fritidsordninger.

Visse deltidsansatte medarbejdere har ansættelser i andre områder f. eks sundhed og omsorg. Det bør være særlig opmærksomhed for medarbejdere, som samtidigt er ansat i sundhed og omsorg og lign. i tilfælde af, at disse medarbejdere har arbejdsopgaver med kontakt til risikogrupper.

En række medarbejdere i danske musik- og kulturskoler har mindre ansættelser og er ofte ansat på f.eks. flere musik- og kulturskoler. Det er vurderingen, at risikoen for smittespredning vil være svarende til elevantal for pågældende lærer. Således vil en lærer, som er deltids ansat på to eller tre musik- og kulturskoler, ikke give forøget smitterisiko i forhold til en fuldtidsansat lærer på en skole med samme elevantal.

Yderligere information fra myndighederne.

Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed vil løbende vejlede og kommunikere om den faktiske udmøntning af ovenstående retningslinjer. Som virksomhed kan du også kontakte hotline for virksomheder på tlf. 72 20 00 34, der kan henvise til rette myndighed. Besøg også virksomhedsguiden online. 

Find Arbejdstilsynets informationsmateriale på deres website
Kontakt Arbejdstilsynet på tlf. 70 12 12 88 for yderligere vejledning om en generel forsvarlig indretning af arbejdspladsen.

Besøg Sundhedsstyrelsens hjemmeside for anbefalinger. 

Kontakt den myndighedsfælles hotline på tlf. 70 20 02 33 angående generel information om, hvordan man skal forholde dig til COVID-19