Betalingsregulativ for Kulturskolen Ringkøbing-Skjern, Ringkøbing-Skjern Kommune

gældende fra 1/8-2023

§ 1 – Betaling

Priser og rateantal fremgår af hjemmesiden under Praktisk info: Priser. 

Ringkøbing-Skjern Kommune udsender faktura/girokort via E-boks/Digital Post. Første opkrævning er til betaling i oktober. Forfaldsdato er ca. den 20. i den måned hvor en rate skal betales. Du kan se mere om raterne og forfaldsdato på vores hjemmeside under Praktisk info Ind- og udmeldelse. Betaling til Kulturskolen kan tilmeldes Betalingsservice (PBS.)

Kulturskolen giver ikke meddelelse ved afmeldelse fra PBS, ligesom der ikke automatisk genfremsendes ny opkrævning.

§ 2 – Bortkomne opkrævninger

Meddelelse om bortkomne faktura/girokort skal gives til Kulturskolens kontor, hvor det aftales hvorledes den fremtidige betaling skal foregå.

§ 3 – Hæftelse for betaling

Børn under 18 år indmeldes af en forælder/værge, der herefter hæfter personligt for betalingen. Begge forældre hæfter solidarisk for betalingen, hvis der er fælles forældremyndighed.

Hvis barnet fylder 18 år i løbet af sæsonen, hæfter forældrene som ovenfor nævnt.

Hvis forældrene fortsætter som indbetalere i sæsonen efter barnet fyldte 18. år fortsætter hæftelsen som ovenfor nævnt.
Bemærk at såfremt det er eleven som selv skal overtage betaling uanset hvornår fra, så er det eleven/forældrenes eget ansvar at få ændret oplysningen om betaler. Dette kan gøres ved at anvende sit login på vores hjemmeside alternativt kontakte kontoret.

§ 4 – Rykkergebyr

Da betalinger til Kulturskolen er tillagt udpantningsret jf. § 5 beregnes og opkræves der efter Lov om gebyrer og Morarenter (Lov nr. 939 af den 27.12.1991) et gebyr på kr. 250,00 pr. rykker. Beregnet rykkergebyr kan ikke eftergives med mindre betaling og rykker har krydset hinanden, eller der fejlagtigt er fremsendt rykker. Rykkergebyr fremsendes af kommunens betalingskontor og ikke af Kulturskolen.

§ 5 – Udpantning

Da Ringkøbing-Skjerns Byråd har vedtaget dette betalingsregulativ er betalinger til Kulturskolen tillagt udpantningsret jf. udpantningslovens § 1 stk. 1 nr. 3.

Inddrivelse sker via kommunens betalingskontor, der kan fremsende kravet til inddrivelse hos SKAT.

§ 6 – Modregning

Ved restance forbeholder Ringkøbing-Skjern Kommune sig ret til modregning jf. dansk rets almindelige regler om modregning.

§ 7 – Tilbagebetaling

Der tilbagebetales ikke i følgende tilfælde:

- elevafbud.

- elevforsømmelser.

- ved 2 eller færre aflysninger fra Kulturskolens side

- for holdundervisning i forbindelse med aflysninger fra Kulturskolens side hvis beløbet er under 150 kr.

En eventuel tilbagebetaling sker efter sæsonafslutningen i juni/juli. Beløbet indsættes på indbetalers NEM-konto.

Den til en hver tid værende leder af Kulturskolen træffer afgørelse om tilbagebetaling, hvis der opstår situationer, der ikke falder ind under de ovenfor nævnte tilfælde.

§ 8 – Erstatninger

Erstatninger jf. de generelle betingelser § 10 er ikke tillagt udpantningsret, hvorfor erstatningskrav vil blive inddrevet via kommunens advokat for gennem Fogedretten at få kravet dækket. Omkostninger til advokat, Fogedret, politifremstilling mv. pålægges skyldner.

§ 9 – Bortvisning pga. manglende betaling

Kulturskolen forbeholder sig ret til at bortvise elever fra undervisningen, hvis betaling for undervisningen udebliver.

Bortvisning medfører ikke, at den økonomiske binding af tilmeldingen bortfalder.

Når restancen er betalt kan undervisningen genoptages, såfremt det skyldige beløb senest 14 dage fra modtagelse af vores restancebrev er indgået på kommunens konto. Restancebreve sendes til betalers e-boks/Digital Post med mindre man er fritaget for obligatorisk tilslutning til e-boks/Digital Post fra det offentlige. Ved fortsat manglende betaling vil eleven blive tvangsudmeldt og pladsen givet til en elev fra ventelisten.

Restancen vil også ved bortvisning blive tvangsinddrevet af Skat/Gældsstyrelsen

§ 10 – Tvangsudmelding

Kulturskolen forbeholder sig ret til, med dags varsel, at tvangsudmelde bortviste elever, hvis der er elever på venteliste til pladsen.

Betaling indtil tvangsudmelding vil fortsat blive opkrævet og tvangsinddrevet af Skat/Gældsstyrelsen

§ 11 - Afdragsordninger

I særlige og enkeltstående tilfælde kan der indgås aftale om afdragsvis betaling af restancer til Kulturskolen.

Afdragsordningen indgås med kommunens betalingskontor.